torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

OPN končno sprejet

Na Občini Trbovlje pravijo, da bodo zdaj lahko uredili manjše letališče za helikopter, zagotovili pogoje za industrijsko cono Bukova gora, v parku postavili premični objekt za prodajo pijače in prigrizkov, z njim pa so rezervirali tudi prostor za športno rekreacijske namene na Kipah in Ojstrem. Z novim OPN-jem naj bi razveljavili kar 110 izvedbenih prostorskih aktov Občine Trbovlje. OPN je temeljni in edini obvezen občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. V njem so opredeljena tudi zazidljiva zemljišča ter veljavni prostorsko ureditveni pogoji, ki določajo merila in pogoje za graditev objektov in druge posege v prostor.
ZT

Isti avtor