Iščemo najemnika opremljenih gostinskih prostorov,  ki se   nahajajo na frekventni lokaciji v centru Trbovelj, na naslovu  Ulica 1. junija 16.
Skupna površina prostorov znaša 285 m2, sestavljajo jih sodobna kuhinja, prenovljena v letu 2009, opremljena z vsemi napravami in kuhinjsko opremo, šank, dva  gostinska prostora, opremljena z mizami, stoli in vso opremo, skladišča in drugi prostori za shranjevanje pijač in živil, pisarna, sanitarije, tehnični prostori in garderoba za zaposlene. Zunanji del v površini 214 m2 obsega ograjen in  pokriti vrt, opremljen z lesenimi mizami in  klopmi. Ob vrtu je ograjeno in lepo vzdrževano balinišče. Vsi objekti so v funkciji in  lepo vzdrževani. Objekt ima uporabno in obratovalno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti. Opremljen je z vsemi komunalnimi priključki in inštalacijami. Prostori so klimatizirani, imajo priključek na internet, wifi,  kabelsko televizijo in telefon. V neposredni bližini so javni parkirni prostori.

POGOJI

Mesečna najemnina bo določena po dogovoru. Najemnik bo plačeval vse                obratovalne in druge stroške, povezane z opravljanjem gostinske dejavnosti.

ROK ZA PRIJAVO

Razpis traja do vključno 10. 8. 2016. Komisija bo obravnavala le pisne ponudbe, ki bodo prispele na naslov Društvo upokojencev Trbovlje, Ulica 1. junija 16, 1420 Trbovlje najkasneje do 10. 8. 2016 s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«. Prijavi je potrebno priložiti pisno izjavo ponudnika, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Komisija si pridržuje pravico, da po opravljenem postopku ne izbere nobenega od ponudnikov.

Za več informacij pokličite na tel. 03 56 28 281 v času ponedeljek, sreda, petek, od 8.00 do 12.00 ure. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

PR članek