sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Natura 2000

V vseh državah članicah Evropske unije 21. maja obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. “Kaj delamo dobrega za naravo?” so spraševali v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) ob 10. evropskem dnevu Nature 2000.

Odgovori s terena so pestri, kot je pestra slovenska narava. Sogovorniki so v sedmih videih predstavili skrb za štorklje, urejanje kalov na planinah, odstranjevanje tujerodne vrste raka trnavca, obnovo cerkva za varstvo netopirjev, delavnice za otroke o dvoživkah, monitoring za triprstega detla ter urejanje visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Slovenija ima izjemne naravne danosti, saj se pri nas srečajo alpski, panonski, dinarski in sredozemski svet. S tem smo dobili podarjeno izjemno pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij. Skozi generacije smo ohranili naravo do take mere, da več kot polovico ozemlja države pokrivajo območja posebnega pomena (zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000, …). V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste), zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst.

Natura 2000 je evropska družbena zaveza, da bomo varovali naravo. V Sloveniji imamo 355 območij Nature 2000 in pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države.

Natura 2000 prinaša predvsem zahteve po ohranjanju in izboljševanju stanja vrst (živalskih in rastlinskih) ter njihovih življenjskih okolij (habitatov). To pa v praksi pomeni, da so posegi in dejavnosti v Naturi 2000 mogoči, vendar pa zahtevajo dodatne presoje.

V vseh državah članicah Evropske unije 21. maja obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu. Na tan dan sta bila 21. maja 1992 sprejeta program LIFE in Direktiva EU o habitatih. Skupaj z Direktivo o pticah sta direktivi postali podlaga za evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000. V letu 2023 evropski dan Nature 2000 obeležujemo desetič.

Savus

Foto: Zavod Štirna


 

Isti avtor