Izbrana podjetja s problemskih območij bodo skupno dobila nekaj več kot 8.760.000 evrov. Največ, 4.220.000 evrov, bo dobil Maribor z okolico, najmanj, 1.950.000 evrov, pa problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje. Kandidirajo lahko tudi podjetja iz Pokolpja, ki bodo skupno dobila 2.590.000 evrov.

Podjetja morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati nekaj pogojev. Kandidirajo lahko le srednja in majhna podjetja, kar pomeni, da morajo imeti kandidati najmanj enega in največ 250 zaposlenih, njihov letni promet pa ne sme presegati 50 milijonov evrov. Podjetja morajo imeti na dan oddaje vloge šest mesecev odprt sedež ali obrat na problemskem območju in se ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo na tem območju. Podjetja se ne smejo ukvarjati na primer s prirejanjem iger na srečo, kmetijstvom, lovom, gozdarstvom ali ribištvom, proizvodnjo žganih pijač, tobačnih izdelkov ali razstreliv. Prav tako ne morejo kandidirati podjetja v težavah, ki imajo neporavnane zapadle davčne obveznosti do države, do Sklada ali pa dobivajo pomoč po programu za reševanje in prestrukturiranje.

Podjetje lahko zaprosi za kredit v višini najmanj 5000 in največ 25.000 evrov, s kreditom pa si lahko krijejo največ 85 odstotkov upravičenih stroškov. Razpis bo odprt do 1. oktobra letos.

Savus