Z nagrajevanjem spodbujajo študente, da pri izbiri tematike zaključnih del svojega študija vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Upravičenec do denarne nagrade je diplomant šeste (6/2), sedme ali osme ravni izobraževanja. Zaključno delo je moralo poleg določenih vsebin izpolnjevati vsaj še to, da ima uporabno vrednost pri spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma ali  drugih gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini, da pomeni prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, k oblikovanju ali ohranjanju okolja ali h kvaliteti bivanja v občini, ter da ima uporabno vrednost za izvajanje nalog iz pristojnosti Občine Trbovlje.
Na razpis je prispela ena vloga in prijavljeni kandidat je izpolnjeval pogoje ter kriterije iz razpisa in bo prejel nagrado za šesto raven, v višini 400 evrov bruto.

Diplomant Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani Aljaž Škrabar je diplomiral z diplomsko nalogo Ocena kakovosti določitve položaja z različnimi trajanji opazovanj pri RTK – metodi izmere GNSS. Meritve za diplomsko nalogo je opravil na delovišču v bližini Trbovelj.

Občina bo konec avgusta še enkrat objavila javni razpis za enako obdobje, torej za leto 2015. »Glede na razpoložljiva proračunska sredstva lahko dodelimo še dve ali tri nagrade, v primeru, da bodo prijave ustrezale pogojem in kriterijem,« so še sporočili iz občine Trbovlje.

ZT