sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Javni razpisi v zasavskih občinah

V Trbovljah sedem

Občina Trbovlje je za leto 2019 pripravila več javnih razpisov in pozivov iz različnih področij. Tudi letos bodo nagradili študente prve, druge in tretje študijske stopnje, ki so si za zaključno delo izbrali tematiko z uporabno vrednostjo pri spodbujanju gospodarskih ali družbenih dejavnosti v občini, ki pomeni prispevek k ohranjanju kulturnozgodovinske dediščine, okolja ali kvalitete bivanja v občini in ima uporabno vrednost za izvajanje nalog v pristojnosti občine. Kandidat je moral zaključno delo uspešno opraviti v letu 2018. Denarna nagrada za prvo stopnjo je 400, za drugo 500, za tretjo pa 600 evrov, na razpis pa se lahko kandidati prijavijo do 30. septembra.

Objavili so tudi Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2019. Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki imajo sedež v Trbovljah ali so med njihovimi člani tudi Trboveljčani, so registrirane in delujejo najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, imajo zagotovljene možnosti in pogoje za izvajanje načrtovanih aktivnosti, redno poročajo občini in imajo na dan prijave na razpis do občine poravnane vse zapadle obveznosti. Rok prijave je 23. januar.

Občina bo del proračunskih sredstev namenila programom in projektom s področja ljubiteljske in kulturne dejavnosti. V poštev pridejo društva posebnega pomena za Trbovlje, ki imajo v občini sedež in v njej delujejo že najmanj eno leto, imajo zagotovljene pogoje za opravljanje svoje aktivnosti, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, so neprofitna in nimajo neporavnanih obveznosti do občine. Društva se lahko na razpis prijavijo do 6. februarja, občina pa jim bo sofinancirala največ 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Kos pogače v višini 6600 evrov bodo dobile tudi veteranske organizacije, ki imajo sedež v občini ali izvajajo svojo dejavnost tudi za občane, imajo evidence in ostalo dokumentacijo, so registrirane in delujejo najmanj eno leto, imajo zagotovljene možnosti za izvajanje dejavnosti in redno poročajo o svojih aktivnostih.

Na spletni strani Občine Trbovlje je objavljen tudi Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2019. V okviru tega lahko sredstva za financiranje svojih dejavnosti dobijo društva, združenja, organizacije in zavodi, namenjeni informiranju o in preprečevanju odvisnosti od drog. Organizacije poleg drugih pogojev s svojim programom ne smejo kandidirati na drugih razpisih Občine Trbovlje. Rok za prijavo je 23. januar.

Ravno tako do 23. januarja je odprt Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2019. Upravičenci bodo skupaj dobili približno 10.000 evrov, od tega jih je 5000 namenjenih posodabljanju kmetijskih gospodarstev, 3000 urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov, 2000 pa naložbam v predelavo in trženje proizvodov ter v nekmetijsko dejavnost na kmetiji.

Objavljen je tudi poseben razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 in niso predmet drugih omenjenih razpisov. Tudi na ta razpis se lahko kandidati prijavljajo do 23. januarja.

V Zagorju eden, Hrastnik trenutno brez

Občina Zagorje trenutno razpisuje nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije v eno in dvostanovanjskih stavbah. Vlagatelji lahko s pridobljenimi sredstvi vgradijo toplotno črpalko za centralno ogrevanje stavbe ali priključijo stavbo na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije. Naložbe, ki so upravičene do občinskih sredstev, morajo biti sofinancirane s strani Eko sklada, sredstva pa se bodo dodeljevala za nazaj.

Občina Hrastnik trenutno nima aktualnih javnih razpisov. Obstoječi razpisi so objavljeni na spletnih straneh občin.

Savus

Isti avtor