sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Izšel nov katalog LAS

»Pristop CLLD/LEADER,« je zapisano v katalogu, »je orodje za spodbujanje skupnega lokalnega razvoja po pristopu ‘od spodaj navzgor’«. To omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin, oziroma LAS, sodeluje pri odločanju o prednostnih nalogah in ciljih lokalnega območja in pri izbiranju virov financiranja za dosego teh ciljev. Slovenske lokalne akcijske skupine so oziroma bodo v programskem obdobju izvajanja ukrepa (2014-2020) prejele 97 milijonov evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Vsaka lokalna akcijska skupina je lahko v katalogu predstavila po tri projekte. Zasavska LAS si je izbrala projekte TIC Hrastnik, katerega namen je spodbujanje turizma, spoznavanje zasavske dediščine in medgeneracijsko povezovanje, Oživitev mizarske tradicije v Zasavju in Revitalizacija objekta vaške šole v Tirni in aktivizacija mladih, žensk in medgeneracijske skupine kot ranljive skupine na vasi. Vsi trije projekti bodo na tak ali drugačen način pomagali ranljivim skupinam v regiji. »Zasavje je veliko več kot le ‘pogorišče’ rudarstva in propadajoče gospodarske industrije,« je zasavska LAS zapisala v katalogu, »je regija, ki vabi s svojo zgodovino, prečudovito, še neodkrito naravo in predvsem s prijaznostjo ljudi, ki v vsakem obiskovalcu prepoznajo svojega prijatelja.«

Savus

Isti avtor