ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Dobro poslovanje zasavskega gospodarstva

»Zasavske družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2022, so v primerjavi s predhodnim letom povečali število zaposlenih, ter realno tudi prihodke, neto dodano vrednost in tudi neto čisti dobiček oziroma neto podjetnikov dohodek, hkrati pa izboljšali tudi nekatere kazalnike poslovanja,« je na tiskovni konferenci povedala vodja izpostave Ajpesa v Trbovljah Irena Murnc.

Leto 2022 je sicer zaznamovalo občutno povečanje cen, saj so se v obdobju januar – december 2022 v primerjavi z obdobjem januar – december 2021 cene življenjskih potrebščin povečale kar za 8, 8 %, cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih pa za 22,9 %. Tako so bile realne vrednosti rasti glede na veliko rast cen življenjskih potrebščin precej nižje od nominalnih vrednosti.

Podatke iz letnih poročil za leto 2022 je AJPES predložilo 1.064 družb s sedežem v zasavski regiji, 12 več kakor za leto 2021. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije se je v letu 2022 v zasavski regiji na novo registriralo 51 družb (3 manj kot v letu 2021), izbrisalo pa se je 30 družb (28 manj kot v letu 2021). V letu 2022 sta bila v zasavski regiji začeta dva stečajna postopka družb (12 manj kot v letu 2021), zaradi stečaja pa je bilo izbrisanih 9 družb (12 manj kot v letu 2021).

Zasavske družbe so izboljšale rezultate poslovanja glede na predhodno leto. Družbe so čisti dobiček povečale za 25.896 tisoč evrov, čisto izgubo pa za 114 tisoč evrov. Neto čisti dobiček zasavskih družb je tako znašal 89.233 tisoč evrov in je bil za 25.782 tisoč evrov oziroma za 41 % večji kakor v letu 2021. Družbe so povečale skupne prihodke za 17 %, prihodke na tujem trgu za 21 % in neto dodano vrednost za 18 %. Neto dobiček iz poslovanja (EBIT ) se je povečal za 44 %, denarni tok iz poslovanja (EBITDA ) pa za 28 %. Rast skupnih prihodkov in prihodkov na tujem trgu je bila je pri zasavskih družbah nekoliko nižja kot pri vseh slovenskih družbah, rast neto dodane vrednosti in neto čistega dobička pa precej višja. Glede na rast cen življenjskih potrebščin so se skupni prihodki realno povečali za 7 %, neto dodana vrednost za 9 % in neto čisti dobiček za 29 %.

Družbe so povečale število zaposlenih za 5 %. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v regiji se je povečala za 7 % realno pa zmanjšala za 2 %. Bila je za 6 % nižja od povprečne slovenske mesečne plače na zaposlenega. Prihodki na zaposlenega so se povečali za 11 %, neto dodana vrednost na zaposlenega za 12 % in neto čisti dobiček na zaposlenega za 33 %. Zasavske družbe so na zaposlenega ustvarile 38 % manj prihodkov in 6 % manj neto dodane vrednosti ter 1 % več čistega poslovnega izida na zaposlenega kot vse slovenske družbe.

Zasavske družbe so ob koncu leta 2022 povečale svoje premoženje za 15 %, upoštevajoč rast cen življenjskih potrebščin pa za 4 %. Dolgoročna sredstva, vključno z zalogami, so bila v celoti financirana z dolgoročnimi viri sredstev, kazalnik dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog je znašal 1,17. Vrednost kazalnika pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti je bila 1,355.

V zasavski regiji imajo še vedno najpomembnejši vpliv družbe s področja predelovalnih dejavnosti, ki so s 45 % zaposlenimi ustvarile skoraj polovico vseh prihodkov regije in več kot polovico neto čistega dobička regije. Družbe s področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti so imele le 3 % zaposlenih in 5 % prihodkov, ustvarile pa so kar petino neto čistega dobička regije.

»Družbe zasavske regije kot najmanjše statistične regije v Sloveniji so zaposlovale 1,5 % delavcev vseh slovenskih družb ter ustvarile 0,9 % vseh prihodkov, 1,4 % neto dodane vrednosti in 1,5 % neto čistega dobička vseh slovenskih družb,« je še povedala Irena Murnc.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Previous article
Next article

Isti avtor