Pod Trim stezo
Zemljišče pod Trim stezo v Trbovljah, v velikosti približno enega hektarja, je v lasti Občine Trbovlje in je namenjeno obdelovanju vrtov. Območje je precej strme narave in je bilo pred ureditvijo težje dostopno in neurejeno. Občina Trbovlje je v preteklih mesecih na območju vrtov pod Trim stezo uredila kar 360 metrov poti, asfaltni plato z informativno tablo in stojalom za kolesa, vodovodni priključek ter zagotovila komunalno in urbano opremljenost območja. »Z novo urejenimi vrtički želimo predstaviti zgled dobre prakse, po katerem se bodo v naslednjih letih urejala vsa področja namenjena vrtičkarstvu,« so ob tem povedali na Občini Trbovlje.

Bevško urejeno

Občina Trbovlje je slovesno otvorila tudi zaključeno obnovo vodovodnega omrežja, kateremu je sledilo asfaltiranje 250 metrov regionalne ceste v Bevškem. Obnovljeno je bilo 270 metrov glavnega vodovoda DN 100, 50 metrov sekundarnega voda DN 63, 10 priključkov z namestitvijo novih vodomernih jaškov, novi hidranti za zagotavljanje požarne varnosti ter sektorski jašek z odzračevanjem. Na cesti pa so bili sanirani obstoječi jaški fekalne kanalizacije, zamenjana oba asfaltna ustroja v dolžini 250 metrov ter zamenjani dotrajani in poškodovani robniki.

ZT