V uvodu današnje 10. seje Občinskega sveta Zagorje so si svetniki ogledali video učencev POŠ Podkum, ki je nastal pod mentorstvom učiteljice Nine Jelen. Župan Matjaž Švagan je učencem in mentorici čestital za zmago na natečaju za najboljšo učno uro zasebnosti in varstva osebnih podatkov, obenem pa izrazil upanje, da bo pozitivno sporočilo videa spremljalo tudi vse prisotne na seji sveta.
Po sprejetju zapisnika prejšnje seje je župan prisluhnil pobudam in vprašanjem. Med drugim se je strinjal z opozorilom, da je promet v središču mesta gost, da so parkirišča zasedena in bo – je obljubil – o tem pripravil informacijo do naslednje seje. Ni pa podprl predloga, da bi se prednovoletna prireditev preselila izven mestnega središča, na primer v Evropark, in to predvsem iz varnostnega vidika prihodov in odhodov na prireditev.

Med poročilom tekočih aktivnosti je župan omenil tudi razburjenost občanov ob prejemu položnic za komunalne storitve. Ponovno je poudaril, da bo z vodstvom JP Komunala Zagorje in Stanovanjskega podjetja Zagorje sklical zbor občanov večstanovanjskih stavb, na katerem bo občanom uprava javnih podjetij obrazložila položaj. Ob tem je tudi jasno povedal, da se mu zdi vedenje uprave obeh javnih podjetij neodgovorno, ker sta prenašali odgovornost pri nastali situaciji na občinske službe. Župan je prepričan, da vodilni niso dovolj pojasnili občanom vsebine položnice, od njih pa je zahteval tudi, da prilagodijo delovni čas in uvedejo uradne ure za občane tudi v popoldanskem času.

V nadaljevanju so svetniki potrdili vključitev dveh novih proračunskih postavk v letošnji proračun, in sicer 18.000 evrov za obnovo skakalnic v Kisovcu in rekonstrukcijo javne kanalizacije na območju Farčnikove kolonije v Zagorju v vrednosti 344.580 evrov. Potrdili so tudi dopolnitev dokumentov investicijskih projektov, in sicer sanacije kanalizacije in hudourniških udorov Na Bregu, nadomestnega mosta na Cesti 20. julija čez Medijo in spodnje brežine na lokalni cesti v Kotredežu. Seznanili so se tudi z osnutkom odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Zajc na Izlakah, kjer naj bi investitor zgradil dve enostanovanjski hiši.

Od lani izvaja v Občini Zagorje socialno varstvene storitve pomoči družini na domu Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski. Lani so oskrbovalke v povprečju mesečno nudile storitve 69 uporabnikom in pri tem opravile 120 ur mesečno, kar je skoraj dvajset ur nad slovenskim povprečjem. Svetniki so na podlagi načrtovanih višjih stroškov in usklajevanja cen sprejeli predlagano povišanje cene, ki bo za uporabnika od 1. marca znašala 6 centov več na uro, medtem ko bo preostali del sofinancirala občina. Storitev bo po novem namesto 14,71 stala 14,92 evra za uro.

Svetniki so sprejeli tudi soglasje, da Ceroz, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Zagorje, lahko sprejema komunalne odpadke drugih občin, neustanoviteljic. To je med drugim potrebno zaradi zapolnitve načrtovanih kapacitet. Da se o tovrstnem sodelovanju Ceroz pogovarja že s petimi občinami, je med drugim povedal direktor Vili Petrič, zamolčal pa je, s katerimi, in sicer zaradi – kot se je izrazil – smetarske vojne v Sloveniji.

Občinski svet se je seznanil še s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2016 in z letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje za leto 2015 ter soglasno sprejel Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zagorje ob Savi.

Svetniki so z 21 glasovi za in dvema proti imenovali za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje Tadeja Špitalarja, in sicer za dobo največ enega leta. Strinjali so se tudi, da svet Območne izpostave JSKD Zagorje ob Savi še naprej sestavljajo dosedanji člani Marjana Mlinarič Pikelj, Rihard Majcen, Martina Bokal, Vlado Poredoš in Miran Kokole.

Tatjana Polanc Kolander

Prejšnji članekPeitl bronast na DP v skokih
Naslednji članekPesmi za dva