sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Leto 2021 za Trbovlje velik izziv

Občina Trbovlje je zelo uspešna v zadnjih razpisih za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev. Tako bodo Trbovlje prejele predvidoma 7 milijonov evrov za izjemno pomembne projekte, ki bodo pomenili precejšen razvoj našega mesta, prispevali bodo k bolj kakovostnem življenju ter h gospodarski rasti Trbovelj. Občina Trbovlje se tako lahko pohvali, da je v preteklih letih zelo uspešno snovala številne projekte, ki bodo v naslednjem letu ali treh, prispevali k razvoju Trbovelj.

V nadaljevanju vam predstavljamo tri največje projekte občine Trbovlje, ki se bodo začeli v letu 2021. Pa vendar je vseh načrtovanih projektov in investicij v Trbovljah v letu 2021 in tudi naslednjih letih mnogo več, mnogi projekti pa se še snujejo, saj želimo z njimi Trbovlje razviti v gospodarsko in podjetniško zelo uspešno mesto.

Zasavski podjetniški inkubator

Trbovlje bodo dobile nov Zasavski podjetniški inkubator (ZPI), ki bo v celoti v javni lasti. Tako bo občina lažje uresničevala svoje cilje na področju čim boljše podpore podjetnikom v regiji. Zasavski podjetniški inkubator bo omogočal dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Ustrezna infrastruktura predstavlja ključno podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, tako na področju storitev kot fizičnih proizvodov, s čimer želimo spodbuditi razvoj gospodarstva in podjetništva v Trbovljah.

ZPI bo tako omogočal ustvarjanje novih podjemov preko zagona in delovanja podjetij, tako obstoječih kot tudi »start-up«. Takšno okolje bo ustvarilo klimo za podjetništvo preko promocije podjetništva in uspešnih zgodb, širilo zavedanje o novih poslovnih priložnostih, spremenilo dojemanje podjetnosti, inovativnosti in podjetništva ter okrepilo storitve podjetniškega podpornega okolja.

Obrtno-industrijska cona Nasipi

Občina Trbovlje bo v letu 2021 začela z ureditvijo Obrtno-industrijske cone Nasipi, za katero je občina prejela kar 2,3 milijona nepovratnih sredstev, in sicer za projekt, ki je vreden približno 2,8 milijona evrov. Infrastrukturna posodobitev cone bo med drugim obsegala ureditev kanalizacije, vodovodnega, elektro, plinovodnega in kabelskega omrežja, sanacijo brežin in ureditev krožnega križišča. S tem se bo v Trbovljah pridobilo sodobno opremljeno okolje, ki bo zagotavljalo ustrezne pogoje za delovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij ter posledično ustvarjanje novih delovnih mest, kar bo prispevalo h gospodarskemu razvoju, ne zgolj občine Trbovlje, temveč tudi celotne zasavske regije. Pri načrtovanju projekta bomo prisluhnili lokalnim podjetnikom, ki delujejo v tej obrtni coni, z namenom, da bo obnova resnično pripomogla k njihovemu lažjemu in boljšemu delu. Ravno s tem namenom smo projekt zasnovali v sodelovanju s trboveljskimi podjetniki oziroma gospodarstveniki.

Športni park Ledenica

V letu, ki prihaja, bo občina Trbovlje uredila tudi športni park Ledenica, ki bo namenjen otrokom in občanom, ki bodo lahko svoj prosti čas izkoristili na aktiven in zabaven način. Motorik park, rolkarski poligon, dve plezalni steni oziroma dva balvana, pešpoti, brv in še marsikaj se bo našlo na Ledenici, ki bo imela povsem drugačno podobo kot danes. V sklopu del se bo uredila brežina potoka Trboveljščica ter se dvignila kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Zgornji del Trbovelj, kjer se nahaja Ledenica, je pretežno spalni del mesta s številnimi stanovanjskimi bloki in hišami in le malo rekreacijskih površin, namenjenim druženju, kar želimo z ureditvijo Športnega parka Ledenica spremeniti.

PR objava

Isti avtor